Reklamacja


Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient będący konsumentem ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną.
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. W tym celu można skorzystać z formularza reklamacji zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji należy w dowolny sposób potwierdzić dokonanie zakupu Produktu (np. przesłać nam elektronicznie lub pocztą tradycyjną potwierdzenie zamówienia lub fakturę lub paragon lub potwierdzenie zapłaty wraz z reklamacją).
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. Reklamowany Towar powinien być dostarczony Sprzedawcy czysty i suchy oraz w ogólnym stanie higienicznym umożliwiającym dokonanie oględzin Wyrobu.

Gwarancja

 1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady wyrobu medycznego w postaci kołder obciążeniowych/sensorycznych powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobie medycznym z winy Gwaranta, za które uważa się m.in. zastosowanie wadliwych materiałów, błędy produkcyjne i błędy konstrukcyjne.
 2. Z tytułu gwarancji Klient uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy wyrobu medycznego, o ile wady wyrobu medycznego ujawnią się w okresie gwarancji.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku możliwości naprawy wyrobu medycznego Klientowi przysługiwać będzie prawo wymiany wyrobu medycznego na wolny od wad.
 4. W przypadku zakończenia produkcji wyrobu medycznego Klientowi przysługiwać będzie dodatkowe prawo wymiany wyrobu medycznego na inny model wskazany przez Gwaranta, o zbliżonych parametrach, porównywalny jakościowo.
 5. Gwarancja na wyrób medyczny udzielana jest na okres 2 lat liczony od momentu wydania wyrobu medycznego.
 6. Gwarancja obejmuje obszar Unii Europejskiej.
 7. W celu skorzystania z gwarancji należy:
  1. a) przedstawić Gwarantowi kartę gwarancyjną wyrobu medycznego i uprawdopodobnić okoliczności jego zakupu (przedstawienie np. paragonu, faktury, protokołu odbioru wyrobu, potwierdzenia zamówienia lub płatności itd.).
  2. b) Stosowanie się przez Kupującego do zaleceń zawartych w instrukcji używania.
 8. Gwarancje nie obejmuje:
  1. a) Wad wyrobu medycznego wynikłych z nieprzestrzegania przez Klienta instrukcji użytkowania lub niewłaściwego używania;
  2. b) Wad wyrobu medycznego wynikłych z nieodpowiedniego jego przechowywania i transportu przez Klienta;
  3. c) Zmian naturalnych wyrobu medycznego powstałych wskutek jego prawidłowego użytkowania (wynikłych z właściwości wyrobu medycznego);
  4. d) Wad wyrobu medycznego powstałych w wyniku samowolnego dokonywania przeróbek w wyrobie medycznym.
 9. W przypadku wystąpienia wady w wyrobie medycznym Kupujący proszony jest zgłosić reklamację z tytułu gwarancji u Gwaranta. Zgłoszenie powinno być dokonane niezwłocznie, najlepiej w terminie 14 dni od dnia dostrzeżenia wady. Zaleca się zaprzestanie użytkowania reklamowanego wyrobu medycznego. Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać pisemnie lub elektronicznie wykorzystując dane Gwaranta podane  Regulaminie.
 10. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: tytuł („Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji”),dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon, e-mail), opis reklamowanego wyrobu medycznego/produktu (m.in. nazwa, model), określenie daty zakupu wyrobu medycznego/produktu, określenie ceny zakupu wyrobu medycznego/produktu, określenie daty stwierdzenia wady, opis okoliczności stwierdzenia wady, dokładny opis wady, opis okoliczności użytkowania wyrobu medycznego, żądanie Klienta, opis stanu wyrobu medycznego na moment przekazywania go do reklamacji. Klient, składając reklamację może skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia reklamacyjnego udostępnianego przez Gwaranta na naszej stronie internetowej.
 11. Formularz reklamacji
 12. W celu zapewnienia odpowiedniego zasobu informacji potrzebnego do właściwej oceny zgłaszanej wady wyrobu medycznego oraz przyspieszenia procedury reklamacyjnej, zaleca się dokonać przez Kupującego dokumentacji zdjęciowej i załączenie ich do zgłoszenia reklamacyjnego.
 13. W przypadku niemożności oceny zasadności reklamacji na podstawie dostarczonych zdjęć, konieczne jest dostarczenie wyrobu medycznego m.in. w celu przeprowadzenia oględzin, o ile Klient nie dostarczył wcześniej wyrobu Gwarantowi. Oględziny są przeprowadzane w siedzibie Gwaranta.
 14. Reklamowany wyrób medyczny Kupujący może dostarczyć Gwarantowi – na koszt Gwaranta – za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zaleca się właściwe zabezpieczenie wyrobu medycznego na czas transportu i jego oznaczenie na opakowaniu w sposób jednoznacznie identyfikujący reklamację (np. oznaczenie Klienta, nr zgłoszenia reklamacyjnego, oznaczenie modelu, nr serii).
 15. Reklamowany wyrób powinien być dostarczony Gwarantowi czysty i suchy oraz w ogólnym stanie higienicznym umożliwiającym dokonanie oględzin Wyrobu.
 16. Gwarant zobowiązany jest wykonać swoje obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia wyrobu medycznego przez Kupującego. Gwarant dołoży wszelkich starań, aby czas ten był jak najkrótszy.
 17. Gwarant  nie udostępnia wyrobu zastępczego na okres wykonywania swoich obowiązków wynikających z gwarancji.
 18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.